program 2015-2019

Miljøpartiet De Grønne   Gáivuotna – Kåfjord


Miljøpartiet De Grønne vil ha en omstilling fra oljeavhengighet og overforbruk til grønne lokalsamfunn med økt livskvalitet.

Vår politikk er basert på:

 • Solidaritet med andre mennesker
 • Solidaritet med framtidige generasjoner
 • Solidaritet med dyr og natur


Næringsliv:

 • nei til nye oppdrettsanlegg, eksisterende oppdrett må inn i lukkede anlegg.
 • styrking av kystflåten, flere lokale fiskemottak, og tilrettelegging for lokale produkter og videreforedling
 • stimulering til økologisk jordbruk og støtte til gårdssalg
 • tiltak som hindrer konflikt mellom husdyr og rovdyr
 • avvikling av pelsdyroppdrett
 • utvikling av reiselivet og økoturisme
 • satsing på gründere og bærekraftig næringsutvikling


Bo i Kåfjord:

 • satsing på rimelige, miljøvennlige/energieffektive utleieboliger
 • satsing på prøveboprosjekter, og stimulering til tilflytting
 • innskjerping av bo og driveplikt
 • bedre integrering av asylsøkere og innvandrere
 • etablering av møtesteder for alle generasjoner og samfunnsgrupper
 • anlegging av gang- og sykkelsti på trafikkutsatte strekninger


Barnehage og skole:

 • styrking av kvalitet og kompetanse i skole og barnehage
 • bevaring av barneskolene, felles ungdomsskole for hele kommunen
 • tydeligere satsing på samisk som 1. språk i barnehager og skoler
 • tilrettelegging for kvensk språk i skolen
 • styrking av voksenopplæring


Helse og omsorg

 • fokus på forebyggende helsearbeid innen alle virkeområder i kommunen
 • sikre en god og verdig omsorg for alle pleietrengende
 • opptrapping av rus- og psykiatritjenesten
 • styrking av tilbudet om tidligst mulig rehabilitering etter sykdom og ulykker


Styrking av lokaldemokratiet

 • gjennomføring av folkeavstemning i saker som egner seg for dette
 • oppretting av åpen spørretime foran kommunestyremøter der innbyggere kan stille spørsmål til politikerne
 • innføring av direkte nettoverføring fra kommunestyremøtene
 • utlegging av sammendrag på nett av saker som behandles i kommunestyret
 • Nei til kommunesammenslåing, men satsing på styrket interkommunalt samarbeid


Tenk nytt, stem grønt!