Oppdrett i Lyngenfjorden – Legg om eller legg ned

Årsmøteuttalelse fra Miljøpartiet De Grønne i Kåfjord

Arbeidet med felles kystsoneplan for Kåfjord, Storfjord og Lyngen er i sluttfasen. Et av de store stridsspørsmålene i planen har vært forholdet til oppdrett. Miljøpartiet De Grønne forventer at de mange innspillene som har vært negative til oppdrett blir tatt til følge.

I det siste har vi kunnet lese i media at Lerøy ønsker å utvide lakseoppdrettet ved Årøyholmen. Formanskapet i Lyngen har satt søknaden på vent til kystsoneplanen er ferdig. Miljøpartiet De Grønne i Kåfjord er i mot en utvidelse. Generelt vil større oppdrettsvolum øke faren for rømming. Vi bare minne om hendelsene i februar da over 175.000 laks rømte fra et anlegg i Sør-Trøndelag. Dette er miljøkriminalitet som gjør stor skade for villfisken.

I følge Fiskeridirektoratets områdekart ligger anlegget ved Årøyholmen også midt i et gyteområde. Oppdrett i gyteområder vil høyst sannsynlig gi negative effekter for de lokale fiskestammene. Blant annet gir forspill og ekskrementer ofte bunnslam som hemmer livet på havbunnen. Dette påvirker i sin tur økosystemet som fisken er en del av. Utslippene fra oppdrett gir også ekstra algevekst som i perioder driver bort villfisken. Større fisk kan rømme fra algeoppblomstringer, men hvordan går det med yngel og egg?

Fra oppdrettshold hevdes det ofte at utslippene ikke har betydning for villfisken fordi tidevannsstrømmene frakter med seg forspill og ekskrementer. Men hvorfor må man i så fall brakklegge lokalitetene med jevne mellomrom? Såvidt vi kjenner til er det aldri gjort langvarige forskningsprosjekter for å undersøke eventuelle innvirkninger på lokale økosystemer. Oppdrettsindustrien har vokst voldsom de siste 10 årene, og forskning har kun vært rettet mot å få laksen til å bli slaktemoden fortest mulig. Hva vet man egentlig om hvilke virkninger oppdrett av mange millioner kilo laks vil ha for fjorden i et 20-30 års perspektiv?

Miljøpartiet De Grønne i Kåfjord mener at oppdrettsindustrien må kunne dokumentere at den ikke har negative langstidsvirkninger for livet i fjorden. De må følge føre-var prinsippet. Slik det er i dag drives det fullskala eksperimenter med hele Lyngenfjorden som et levende laboratorium.

Problemene med dagens oppdrett kan langt på vei løses dersom oppdrett legges inn i lukkede anlegg til sjøs. Teknologien finnes, og er ikke nødvendigvis mye dyrere enn dagens anlegg. Lukkede anlegg er helt rømningssikre og avføring og fôrrester blir tatt hånd og brukt som ressurs. Oppdrettsfisken kommer ikke i berøring med villfisk og dermed unngår man også spredning av sykdommer og parasitter. Lerøy og de andre store oppdrettsselskapene har imidlertid ikke luktet på dette. Grunnen er ganske enkelt at de tjener kortsiktig på å la være. Miljøpartiet De Grønne mener at oppdrettsindustrien skal tvinges til å legge all oppdrett inn i lukkede anlegg. Vi vil gi næringen valget: legg om eller legg ned.