Oppdrett i Lyngenfjorden

Av Lars Nilsen
1. kandidat i kommunevalget
Miljøpartiet De Grønne i Kåfjord

Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Kåfjord synes det er positivt at Kåfjord fiskarlag har bedt partiene som stiller til valg i kommunevalget om å klargjøre sitt syn omkring oppdrett. Vi har ved flere anledninger, gitt uttrykk for vårt syn bl.a. i Framtid i Nord. Vi stiller oss svært negative til oppdrett slik det har vært praktisert fram til i dag.

Oppdrettsanleggene er en alvorlig forurensningskilde. Anlegget som står inne i Kåfjorden forurenser like mye som en by på størrelse med Tromsø. Foreløpige undersøkelser og observasjoner fra fiskere har vist at fisk som skal trekker inn for å gyte holder seg unna fjorder med oppdrettsanlegg. Oppdrettsnæringa har krevd at man skal bevise dette. Men i følge føre-var-prinsippene er det oppdrettsnæringa som skal bevise at den ikke ødelegger for villfisken.

Forurensinga oppdrettsnæringa etterlater seg, skaper også problemer i form av algeoppblomstring noe som kan føre til at fisken gjør seg utilgjengelig ved at den trekker seg bort eller går på dypere vann. Oppdrettsanleggene er også ”storprodusenter” av lakselus, noe som medfører yngeldød hos edelfisk når disse passerer anleggene på sin naturlige vandring ut i havet. Oppdrettsfisk tar seg videre opp i lakseførende vassdrag og forstyrrer laksens gyting. Oppdrettsanleggene legges ofte på de beste fiskeplassene og fortrenger på den måten også fjordfiskerne.

Og sist men ikke minst vil vi og peke på oppdrettsnæringas behov for fôr. Man har belastet bestander i havet så hardt at disse er er utrydningstruet. En viktig art som er blitt svært hardt belastet er en art vi kjenner under navnet ”sil”. Denne arten er svært viktig både for andre fiskearter som sei og torsk og for mange fuglearter til havs.

Oppdrettsnæringa ser ikke ut til å være særlig opptatt av de forannevnte problemstillingene og synes å bare være opptatt av hva som kan forbedre deres økonomiske utbytte. På et seminar de hadde i Stavanger i vår var økt økonomisk utbytte for næringa i fokus. Her så man på automatisering av anleggene som et område med potensiale for å kunne øke overskuddet. Det vil si at de kan fjerne flere av røkterne som betjener anleggene i dag.

MDG Kåfjord er svært kritiske til oppdrettsnæringa, mener at anleggene i Kåfjord og resten av Lyngenfjordbassenget skal fjernes. Når vi satser maritimt må vi først og fremst legge til rette for tradisjonelle næringer. Gi fiskerne så gode vilkår som mulig å jobbe under. Sikre gode og jevne mottaksforhold. Stimulere til videreforedling og lettere tilgang til fiske for særlig unge som ønsker seg dit. Tenk om Kåfjord hadde brukt pengene de har brukt for å tilrettelegge for oppdrett, til tilrettelegging og utvikling av fjordfiske de siste 10 årene?

Kystsoneplanen ville kanskje gitt oss noen svar om hva de partiene som styrer Kåfjord kommune pr i dag mener om dette, men den lar vente på seg? Tåler den kanskje ikke å bli lagt frem før valget? Vi vet alle at både AP og SP sentralt har ønsket næringen velkommen. Distriktsfiendtlig egentlig! Oppdrettsnæringa fortrenger tradisjonelle næringer og forringer levekårene i små bygdesamfunn.

Godt valg!