Tjenestetilbud og virksomhet i Kåfjord

KS-undersøkelsen, Kommunekompasset, viste lav score for Kåfjord kommune. Da resultatene ble offentliggjort i mars, nærmest bagatelliserte ordfører Bjørn Inge Mo undersøkelsen. I ettertid har kommunen gjort en egen innbygger- og ansatteundersøkelse. Også i denne var resultatene dårlige. Dette viser at resultatene fra KS-undersøkelsen var riktige, og fortjener mer oppmerksomhet.

Den 9. mai ble kommunestyret i Kåfjord orientert om resultatene fra kommunens egen undersøkelse. Det var så godt som ingen debatt om saken på møtet. Ut fra de resultatene som er framkommet til nå, kunne man forvente at partiene i kommunestyret hadde meninger om saken, og signaler å gi til administrasjonen. KS-undersøkelsen ble overhodet ikke nevnt.

Miljøpartiet De Grønne i Kåfjord (MDG) synes det er positivt at Kåfjord kommune har gjort en egen undersøkelse om tjenestetilbudet og virksomheten i kommunen. Vi vil gjerne være med på å bruke resultatene fra denne til beste for innbyggerne. Vi vil likevel understreke at resultatene fra KS-undersøkelsen ikke må bli glemt og må behandles skikkelig.

Det KS-undersøkelsen først og fremst viste var at man ikke har vært tydelig fra overordnet ledelse på helhetlige føringer og heller ikke på hvilken retning organisasjonen skal utvikle seg. Dette har har gjort at enhetene utvikler sin egen praksis på mange områder. MDG mener konsekvensen av dette kan være svekket tjenesteyting fordi avdelinger eller ansatte jobber i hver sine retninger.

Vi mener også at litt «flytende» forhold kan gjøre at ansatte føler at de ikke får gjort det de skal. At man ikke har et konkret mål å jobbe etter kan fort bli frustrerende. Det vil også kunne oppstå konflikter fordi målene er uklare. KS-undesøkelsen sier at ledere staker ut kursen selv og at dette fungerer. Men et viktig spørsmål er hva som skjer i en slik organisasjonen når ledere sykmeldes eller slutter?

Undersøkelsen viste også at kommunen har ikke systematisk kartlegging og analyse av kompetanse og kompetansebehov i organisasjonen, og man mangler en helhetlig personalstrategi. Man jobber heller ikke systematisk med arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøet settes på dagsorden først når det oppstår et problem. MDG mener at de ansattes arbeidsmiljø er svært viktig og må tas mye mer alvorlig i kommunen. Utilfredsstillende forhold for de ansatte får også konsekvenser for tjenestene overfor befolkningen.

Når det gjelder politisk styring og kontroll kom det fram i KS-undersøkelsen at kommunen ikke har fokus på sammenheng mellom resultat og ressursbruk. MDG frykter at dette fører til at viktige saker ikke blir prioritert nok, mens mindre viktige ting tar altfor mye resurser.

Undersøkelsen viste også at kommunen er svært dårlig på å kommunisere resultatene fra politiske avgjørelser ut til innbyggerne. Ofte kan saker som behandles i kommunestyret være kompliserte. MDG mener kommunen bør prioritere å lage enkle sammendrag av saker for å publisere på nettsidene. Når folk får mer innsikt i hva som behandles kan de lettere bidra i utviklingen av kommunen.

Miljøpartiet De Grønne i Kåfjord ser Kommunekompasset fra KS som en viktig undersøkelse som utfyller kommunens egen brukerundersøkelse. Vi mener at fokus på systemer, rutiner og målsettinger må være en selvsagt del av arbeidet med å styrke kommunenes arbeid og tjenestetilbud framover.

Av Lars Nilsen og Tor Mikalsen
Miljøpartiet De Grønne i Kåfjord

Trykket i Framtid i Nord 18. mai og i Nordlys 20. mai (med bilde av ordfører og rådmann).